X


กำลังโหลด กรุณารอสักครู่

 
 

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล


เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล
การขนส่งสินค้าทางทะเล
การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นส่วนประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งของ ระบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้คราวละมากๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ การขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกของไทยเป็นการขนส่งทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ดังนั้น การขนส่งสินค้าทางทะเลจึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าและส่งออกสินค้าจึงควรจะศึกษาและทําความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ ที่สําคัญเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ดังนี้คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ได้แก่

- เจ้าของเรือ (Ship Owner)
- ผู้เช่าเรือ (Ship Charterer)
- ตัวแทนสายเดินเรือ และตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Shipping Agent & Freight Forwarder)
- ผู้ส่งสินค้า (Shipper or Exporter)
- ผู้รับตราส่ง (Consignee)
- ผู้รับสินค้า (Notify Party)

ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือได้แก่
1. บริษัทเรือหรือตัวแทนสายเดินเรือ
2. Sea Freight Forwarder

บทบาทและหน้าที่ของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล มีดังนี้
A. ตัวแทนสายเดินเรือ (Ship Agent)
ตัวแทนสายเดินเรือคือผู้รับมอบอํานาจจากเจ้าของเรือ ให้เป็นผู้ดําเนินการแทนเจ้าของเรือ ณ.เมืองท่าต้นทางและเมืองท่าปลายทาง ตัวแทนสายเดินเรือมีหน้าที่โดยทั่วไป ดังต่อไปนี้
   • จัดหาระวางบรรทุกให้แก่ผู้นําเข้าและผู้ส่งออก
   • ออกใบตราส่งสินค้าให้แก่ผู้ส่งออก
   • ออกใบสั่งปล่อยสินค้าให้แก่ผู้นําเข้า
   • SEA FREIGHT
การขนส่งทาง เรือได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากค่าใช้จ่ายถูก เหมาะกับสินค้าปริมาณมากหรือมีขนาดใหญ่ แต่ข้อจำกัดคือเรื่องเวลา ลูกค้าหลายรายได้รับผลกระทบจากปัญหาล่าช้า ปกติทุกสายเรือมีตารางเดินเรือที่แน่นอน แต่ในบางครั้งอาจเปลี่ยนแปลง สาเหตุจากสภาพอากาศ สินค้าแน่นตามช่วงฤดูกาล หรืออื่นๆ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุม ผู้ส่งสินค้าควรวางแผนใช้ชัดเจน และควรเผื่อเวลาเอาไว้ด้วย

ประเภทการบริการ
1. CONTAINER
   • LCL คือแบบไม่เต็มตู้ ในกรณีที่ผู้ส่งมีสินค้าปริมาณน้อยค่า Freight คิดเป็น USD/CBM(ลูกบาศก์เมตร)
   • FCL คือแบบเหมาตู้ สินค้าเป็นของผู้ส่งเพียงรายเดียว ค่า FREIGHT คิดเป็น USD/CONT.ขนาดตู้แบ่งเป็น 20 FT STD, 40 FT STD ,40 FT HQ
   • FRRFER เป็นตู้ที่ติดตั้งเครื่องทำความเย็น ใช้บรรจุอาหารและสินค้าที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ

ความสำคัญของการขนส่งทางทะเล
• ก่อให้เกิดกิจการที่ต่อเนื่อง เช่น การรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ(Freight Forwarder Agent)
• ตัวแทนออกของ (Customs Broker)
• การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodel Transport)
• กิจการโลจิสติดส์(Logistics Service)

ระบบการขนส่งทางทะเล ประกอบด้วย
• การขนส่งสินค้าจากท่าเรือหนึ่ง ไปยังอีกท่าเรือหนึ่ง
• กิจกรรมบนท่าเรือที่เกี่ยวข้อง
• การขนถ่ายสินค้า ขึ้น-ลง จากเรือเดินทะเล
• การคัดแยก และบรรจุสินค้า
• การเคลื่อนย้ายสินค้า
• การเก็บรักษาสินค้า
• การขนส่งที่เชื่อมโยง เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าจากท่าเรือไปยังผู้รับสินค้า หรือ กลับกัน
• กิจการที่เกี่ยวเนื่อง
• กิจการอู่เรือ
• กิจการท่าเรือบก(Inland Container Depot,ICD)
• กิจการรับจัดขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ(freight Forwarder Agent)
• กิจการตัวแทนออกของ(Customs Broker)
• กิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ(Multimodal Transport)
• กิจการบริการด้านโลจิสติคส์(Logistics Service)

รูปแบบการบริการขนส่งทางทะเล

• บริการประจำเส้นทาง(Liner Service) มีเส้นทาง ตารางเดินเรือที่แน่นอน มีการเก็บค่าระวางที่แน่นอน
• บริการไม่ประจำเส้นทาง หรือ เรือ จร (Tramp Service) ขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้าง หรือ เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างกับ ผู้รับจ้าง

ประเภทเรือสินค้า (VESSEL)

• เรือสินค้าประเภท กอง(Bulk Carrier)
• เรือสินค้าประเภท หีบห่อ (Break-Bulk Vessels)
• เรือสินค้าบรรจุตู้ (Container Vessels)
• เรือสินค้า RO-RO ใช้ระบบลากแคร่บรรจุสินค้า ขึ้นลงจากเรือ อาจเป็นตู่คอนเทนเนอร์ เครื่องจักร รถยนต์ ก็ได้

การขนส่งระบบตู้คอนเทนเนอร์(Container )โดย การขนส่งชนิดนี้เป็นวิวัตนาการของการขนส่งทางทะเลที่พัฒนาขึ้นจากในอดีต เนื่องด้วยความจำเป็นของสภาพสินค้าและค่าใช้จ่ายในการขนส่งมีข้อดี คือสะดวกในการยกขน หรือเคลื่อนย้ายสินค้า
• จากเรือถึงฝั่ง
• ภายใน ท่าเรือ
• จากท่าเรือไปยังผู้รับสินค้า
• ใช้ระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เช่น รถ ไป รถไฟ / รถไฟไปเรือ / เรือ ไป รถ
• ประหยัดค่าแรงงาน

ประเภทตู้คอนเทนเนอร์

• ขนาดมาตรฐาน กว้าง 8 ฟุต สูง 8 ฟุต 6 นิ้ว
• ยาว 20 ฟุต (ตู้สั้น) และ 40 ฟุต ตู้ยาว มีขนาด ยาว 45 ฟุต ด้วย(เฉพาะบางสายเรือ)
• ตู้ควบคุมอุณหภูมิ(REEFER)
• เป็นตู้เย็นเคลื่อนที่ มีฉนวนหุ้ม หรือมีระบบกันความร้อน
• ตู้พิเศษ
• ออกแบบให้ใช้กับสินค้าที่มีลักษณะ แปลกไปจากปรกติ เช่น บรรจุก๊าซ ของเหลว เปิด หลังคา หรือ เปิดข้าง เป็นต้น
• CONTAINER SERVICE


คุณกำลังมองหา บริษัทส่งออกต่างประเทศ อยู่หรือเปล่า
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บ www.thaitpi.com
บริษัทส่งออก , ส่งสินค้าไปต่างประเทศ


แชร์